Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPU-SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.GENTLEDAY.PL

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Towarów (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem prawnym wiążącym Kupującego i Sprzedawcę (zwanymi dalej Stronami), określającym prawa i obowiązki Stron, warunki zawarcie umowy sprzedaży, zapłata za nie, dostawa i zwrot, sposoby i tryb oraz inne postanowienia związane z zakupem i sprzedażą towarów w sklepie internetowym www.gentleday.pl.
 2. Kupujący wyraża zgodę na niniejszy Regulamin rejestrując się na stronie sklepu internetowego www.gentleday.pl lub potwierdzając akceptację Regulaminu przed zamówieniem towaru.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej www.gentleday.pl .
 4. W sklepie internetowym www.gentleday.pl prawo do rejestracji i zakupu towarów mają wyłącznie:

4.1 pełnosprawne osoby fizyczne;

4.2 małoletni w wieku od czternastu do osiemnastu lat, wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że prowadzą działalność na własny rachunek;

4.3 osoby prawne;

4.4 upoważnieni przedstawiciele wszystkich ww. osób.

 1. Po zaakceptowaniu Regulaminu Kupujący ma prawo do rejestracji i zakupu towarów w sklepie internetowym www.gentleday.pl

 

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 1. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po dokonaniu wyboru zakupionego(ych) towaru(ów) i ustaleniu ilości zamówionego towaru, kliknie w link „POTWIERDŹ”.
 2. Po zawarciu Umowy kupna-sprzedaży asortyment towarów, ich ilość, cena, czas dostawy oraz inne warunki określone w zamówieniu Kupującego są wiążące dla obu stron i stają się integralną częścią umowy.

 

Prawa i obowiązki Kupującego

 

 1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym www.gentleday.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Kupujący musi zapłacić za zakupiony towar i zaakceptować go zgodnie z procedurą, warunkami, regulaminami i innymi warunkami określonymi przez Sprzedawcę przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Jeżeli Kupujący w momencie dostawy towaru odmówi przyjęcia towaru bez ważnych przyczyn, Kupujący musi pokryć koszty dostawy towaru poniesione przez Sprzedającego.
 4. Zamawiając produkty w sklepie internetowym www.gentleday.pl Kupujący musi przestrzegać niniejszego Regulaminu i nie naruszać aktów prawnych Republiki Litewskiej.
 5. Kupujący może zmienić asortyment, adres dostawy i inne warunki lub anulować zamówienie towaru do momentu kliknięcia w link „POTWIERDŹ”. Klikając w link „POTWIERDŹ”, Kupujący nie ma prawa do zmiany lub anulowania zamówienia towaru.

 

Prawa i obowiązki sprzedawcy

 1. Sprzedający ma prawo anulować rejestrację Kupującego lub w inny sposób ograniczyć możliwość korzystania ze sklepu internetowego www.gentleday.pl, jeżeli Kupujący próbuje w jakikolwiek sposób zaszkodzić pracy sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia Kupującym korzystania z usług sklepu internetowego, którego warunki działania określa niniejszy Regulamin oraz inne warunki udostępnione w sklepie internetowym www.gentleday.pl.
 3. Sprzedający zobowiązuje się, że wszystkie towary są odpowiedniej jakości, m.in. właściwości towaru nie są gorsze niż przewidziane w opisie towaru.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony przez Kupującego towar pod wskazany adres zgodnie z warunkami określonymi w konkretnej ofercie lub określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku, gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności Sprzedający nie może dostarczyć towaru zakupionego w sklepie internetowym www.gentleday.pl, Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę kupna-sprzedaży, powiadamiając Kupującego na piśmie z pięciodniowym wyprzedzeniem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia warunków dostawy towaru, jeżeli nastąpiły one z winy poczty lub firmy kurierskiej dostarczającej towar.

 

Cena towaru, procedura i warunki płatności

 

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym www.gentleday.pl oraz utworzone zamówienie są podawane w złotach. Cena zawiera podatek VAT obowiązujący w Polsce.
 2. Kupujący płaci za zakupiony towar w jeden z następujących sposobów:

20.1 system płatności pay pal;

20.2 system płatności przelewy24

 1. Dokonując płatności za pomocą systemów bankowości elektronicznej, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) godzin. Zamówienie zostaje przyjęte, a przesyłka towaru powstaje dopiero po opłaceniu przez Kupującego.

 

Dostawa produktów

 

 1. Kupując towar w sklepie internetowym www.gentleday.pl, kupujący może wybrać dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej; Kupujący, który wybrał dostawę kurierem, musi podać dokładny numer telefonu. Kurier kontaktuje się z Kupującym przed dostarczeniem towaru.
 2. Opłata za dostawę naliczana jest w następny sposób:                                  Przy zamówieniu 15 zł - 99 zł / dostawa 30 zł; 100 zł - 299 zł  / dostawa 15 zł, przy zamówieniu od 300 zł  / wysyłka gratis.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę.
  2. Warunki dostawy towarów przedstawione są w opisach towarów. Warunki dostawy w opisach są wstępne i mogą ulec zmianie według uznania Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zakupiony towar dostarczyć jak najszybciej.
  3. Właściwości sprzedawanego towaru należy wskazać w opisie dołączonym do każdego towaru.

  Wymiana i zwrot towaru

  1. W ciągu 14 dni od dnia dostawy towaru kupujący ma prawo do zwrotu towaru (ów) wysokiej jakości zakupionego w sklepie internetowym i odzyskania zapłaconych za niego pieniędzy.
  2. Adres do zwrotu:

                                      AAAA Europe Distribution

                                             Ul. Pramones 97

                                                LT-11115 Wilno

                                                      Litwa

  1. Zwrot i wymiana sprzedanego towaru odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z 2001 roku. 29 czerwca wg zamówienia nr. 217 „Zasady zwrotu i wymiany” zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej w 2001 r. 17 sierpnia wg zamówienia nr. 258 zatwierdziło „Zasady sprzedaży towarów i świadczenia usług przy zawieraniu umów za pomocą środków komunikacji”.
  2. Podczas wymiany lub zwrotu towaru należy spełnić następujące warunki:

  33.1 wymieniony lub zwrócony towar musi być w oryginalnym, schludnym opakowaniu;

  33.2 towary nie mogą być zużyte lub w inny sposób uszkodzone i nie straciły swojej wartości;

  33.3 produkt nie może utracić swojego wyglądu handlowego (nienaruszone etykiety, inne oznaczenia, nierozmazane itp.);

  33.4 towar do zwrotu musi być w konfiguracji określonej w zamówieniu;

  33.5 przy zwrocie towaru należy przedłożyć dokument jego nabycia, kartę gwarancyjną (jeśli została wydana) oraz wypełniony dokument zwrotu w dowolnej formie z przyczyną zwrotu;

  33.6. płyn do higieny intymnej nie ulega zwrotu;

  1. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru wymienionego lub zwróconego przez Kupującego w przypadku niespełnienia warunków wymiany i zwrotu towaru.
  2. Kupujący może wysłać wymieniony lub zwrócony towar na adres:

   AAAA Europe Distribution

   Ul. Pramones 97

   LT-11115 Wilno

   Litwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  3. Wraz z wymienianym lub zwracanym towarem należy złożyć „Wniosek o zwrot towaru” oraz dokument potwierdzający zakup w sklepie www.gentleday.pl (faktura VAT).
  4. Po otrzymaniu wymienionego lub zwracanego produktu Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w ciągu 7 dni kalendarzowych, czy produkt spełnił kryteria zwrotu. Jeżeli zwracany towar spełnia te kryteria, Sprzedawca zobowiązuje się do  zwrotu wpłaconych za niego pieniędzy.
  5. W przypadku, gdy Kupujący wysyła towar do zwrotu za pośrednictwem wybranej lub wskazanej przez Sprzedającego firmy kurierskiej, w przypadku zwrotu towaru środki z zakupu zostaną zwrócone wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku Kupującego o zwrot lub wymianę Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zamówienia na zwracany towar, jeżeli Kupujący błędnie poda lub nie poda danych wymaganych do zwrotu.
  6. W przypadku braku możliwości wymiany towaru z winy Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wartości towaru.

   

  Odpowiedzialność

   

  1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku podania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych danych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki i nabywa prawo do dochodzenia odszkodowania za bezpośrednie straty poniesione przez Kupującego.
  2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania dokonane po rejestracji w sklepie internetowym www.gentleday.pl
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych rejestracyjnych. W przypadku wykorzystania danych rejestracyjnych przez osobę trzecią, zostanie to uznane za Kupującego.
  4. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności we wszystkich przypadkach, w których szkoda powstała z uwagi na to, że Kupujący, pomimo zaleceń Sprzedającego i jego zobowiązań, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.
  5. W przypadku szkody strona winna rekompensuje drugiej stronie bezpośrednie szkody.

  Postanowienia końcowe

   

  1. Sklep internetowy www.gentleday.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uzupełnienia lub zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji, tj. od dnia ich publicznego opublikowania w sklepie internetowym.
  2. ​​​​W przypadku braku zgody Kupującego na zmiany Regulaminu, Kupujący ma prawo odmówić ich przyjęcia tracąc prawo do korzystania z usług sklepu internetowego.
  3. Jeżeli po zmianie Regulaminu Kupujący nadal korzysta z usług świadczonych przez sklep internetowy, uważa się, że Kupujący wyraża zgodę na zmiany Regulaminu.
  4. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
  5. Do stosunków wynikających z korzystania ze sklepu internetowego www.gentleday.pl stosuje się prawo Republiki Litewskiej.
  6. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze sklepu internetowego www.gentleday.pl, jak również dotyczące realizacji niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane w trybie określonym przez prawo Republiki Litewskiej.
  7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami, które zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej są uważane za okoliczności siły wyższej. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu Siły Wyższej musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę faksem lub pocztą elektroniczną, a później listem poleconym o wystąpieniu Siły Wyższej i jej wpływie na wykonanie i rozwiązanie Umowy. Strona, która nie poinformowała niezwłocznie drugiej Strony o okolicznościach, nie może na nich powoływać się jako na podstawie zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy.
  8. Strony zobowiązują się przestrzegać zasad „Rozładowania z powodu siły wyższej” zatwierdzonych przez Rząd Republiki Litewskiej.
  9. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązane są do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z okolicznościami niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności.